FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU ( FEM )

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE         Vytvorenie systému schvaľovania, sledovania a periodického hodnotenia
         študijných programov.
 
FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU ( FEM )

Kontakty

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospod. univerzita v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 2
949 76 NITRA
SLOVENSKO

Fax: 037 6415 150
Telefón: +421 37 641 5511
Email: dek_fem@uniag.sk

Vytvorenie systému schvaľovania, sledovania a periodického hodnotenia študijných programov.

Výška poskytnutého príspevku: 313 700,80 EUR    

Začiatok projektu: 01/2012 

Ukončenie projektu: 12/2013 

Trvanie projektu: 24 mesiacov 

Realizácia projektu: Nitriansky kraj 

Dopytovo-orientovaný projekt 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

Realizovaním projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na FEM SPU v Nitre  vznikne priestor pre priame meranie kvality daného študijného programu na základe vopred stanovených kritérií a zároveň sa zavedú opatrenia na zvýšenie kvality predmetného študijného programu. 

Predkladaný projekt je zameraný na vytvorenie a implementáciu komplexného systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe aplikovaná chémia a biochémia, ktorého výstupom bude zvýšenie kvality vzdelávania. Zámery univerzity smerujú k požiadavke vytvoriť systém, ktorý bude zabezpečovať systém hodnotenia na internej aj externej úrovni.

 Strategický dokument Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, spracovaný ENQA v spolupráci s EUA, ESIB a EURASHE (schválený ministrami školstva signatárskych štátov Bolonskej deklarácie, Bergen 2005), kladie požiadavky, na základe ktorých bol model systému hodnotenia kreovaný.

Projekt reaguje na požiadavky plynúce z Európskych noriem a smerníc na interné zabezpečovanie kvality vysokých škôl a z Európskych noriem a smerníc na externé zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania.

Jedným z očakávaných výstupov aktivít projektu je vytvorenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch. Priama cieľová skupina v rámci projektu získa prostredníctvom daného projektu zvýšenie kvality študijného programu aplikovaná chémia a biochémia. Nepriamymi užívateľmi výsledkov projektu budú budúci zamestnávatelia, ktorí prijatím absolventov do pracovného pomeru získajú kvalifikovanú pracovnú silu, čo prispeje k zvýšeniu najmä ekonomickej situácie a budovaniu dobrého mena podnikov. vzdelávania.

Realizátori projektu plánujú tento systém v ďalšej fáze rozšíriť na ostatné študijné programy Fakulty  SPU a neskôr na celú univerzitu.

Projekt Fakulta realizuje na základe poskytnutého finančného príspevku z operačného programu Vzdelávanie zo zdrojov Európskej únie.